Administratorului website-ului lancrajan.ro, s.c. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE s.r.l., garantează beneficiarilor webiste-ului respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.

Prin accesarea website-ului lancrajan.ro, utilizatorii declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu politica de cookie și de confidențialitate.

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal constituie un angajament fundamental al administratorului website-ului, s.c. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE s.r.l., prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE)2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele  dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea acestor date înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.      

 

Astfel, potrivit prevederilor legale în materie, s.c. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE s.r.l.,  persoană juridică, cu sediul în Alba Iulia, Str. George Cosbuc, nr. 25, 510102, jud. Alba, ROMANIA, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

Prin completarea formularului de contact, utilizatorul declară că își dă consimțământul in mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a firmei și să fie prelucrate și folosite in viitor de către aceasta. Scopurile colectării datelor dvs. sunt următoarele:

  • Realizarea legăturii dintre profilul utilizatorului și ofertele furnizate ulterior;
  • Realizarea comunicării dintre un posibil beneficiar și firma noastră;
  • Transmiterea de mesaje comerciale cu privire la obiectul nostru de activitate;
  • Statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității platformei și pentru realizarea unor funcționalități și servicii noi.

Următoarele date cu caracter personal – nume, email, număr de telefon – sunt colectate pentru a putea realiza activitățile menționate mai sus. Acestea nu vor fi dezvăluite terților, decât cu acordul utilizatorilor.

Toți cei care au completat formularul de contact își dau acordul pentru ca, s.c. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE s.r.l. să prelucreze datele cu caracter personal pe perioada cât există interes din partea ambelor părți privind serviciile oferite de firmă.

De asemenea persoana vizată are dreptul de a obţine de la administrator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar administratorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal? Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal timp de 1 an sau până la solicitarea dumneavoastră de a le șterge.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Ce drepturi aveți.  Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Cererea se poate fi transmisă la adresa de e-mail lancrajan@gmail.com.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1, București cod poștal 010336, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.